• Lớp 11: Cấu trúc lặp (Tiết 1)
  | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV biên soạn: Nguyễn Thị Kiều Oanh
 • Lớp 11: Thao tác với tệp
  | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV biên soạn: Nguyễn Thị Kiều Oanh
 • Lớp 12: Biểu mẫu
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV biên soạn: Nguyễn Thị Kiều Oanh
 • Lớp 10: Bài tập thực hành 5
  | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
  Gv biên soạn: Nguyễn Thị Mai Lương
 • Lớp 11: Kiểu xâu
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV biên soạn: Nguyễn Mai Lương
 • Lớp 12: Bài 3. Giới thiệu Acess
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài soạn của GV Nguyễn Thị Kiều Oanh
 • Bài tập - Chủ đề chương trình con và đồ họa lớp 11
  | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
  GV biên soạn: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Tài nguyên