Bài 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP

Ngày đăng: 01/04/2020 86 Lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềBai_16__Vi_du_lam_viec_voi_tep_e1d4f51d6e.docx
Mô tả:

Bài 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP

Ví dụ 1

Chương trình đọc các cặp tọa độ từ tệp TRAI.TXT, tính và đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác hai chữ số sau dấu chấm thập phân) giữa hai trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu trưởng:

program khoang_cach;

var d: real;

f: text; x,y: integer;

begin

assign(f, ’TRAI.TXT');

reset(f);

while not eof(f) do

begin

read(f,x,y);

d:= sqrt(x*x+y*y);

writeln('Khoang cach:',d:10:2);

readln

end;

close ( f) ,

end.

 

Tư liệu