• Bài 18: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 18: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON1. Cách viết và sử dụng thủ tụca) Cấu trúcThủ tục có cấu trúc như sau:Procedure [()];[]begin[]end;Trong đó:Đầu thủ tục gồm tên dành riêng procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách tham số có ...
 • Bài 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆPVí dụ 1Chương trình đọc các cặp tọa độ từ tệp TRAI.TXT, tính và đưa ra màn hình khoảng cách (với độ chính xác hai chữ số sau dấu chấm thập phân) giữa hai trại của mỗi giáo viên chủ nhiệm và trại của thầy hiệu ...
 • Bài 15: THAO TÁC VỚI TỆP
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 15: THAO TÁC VỚI TỆP1. Khai báoKhai báo biến tập văn bản có dạng:            var : text;                Ví dụ         vart.epl, tep2: text;Tên biến tệp (hay gọi là biến tệp) phải theo đúng quy cách đặt tên. Khai báo biến tệp để sau đó có thể ...
 • Bài 14: KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 14: KIỂU DỮ LIỆU TỆP1. Vai trò kiểu tệpMột số đặc điểm của dữ liệu kiểu tệp:Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, USB,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện;Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ ...
 • Bài 12: KIỂU XÂU
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 11: KIỂU MẢNG
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
Tư liệu